Autor: Moonika Grau

Intrastat aruanne Intrastat - Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem

Intrastat aruanne (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Intrastati süsteem sai alguse 1993. aastal EL-i riikide ühisturu loomise ja sellega kaasneva tollikontrolli kadumisega. Seetõttu kadus võimalus lähtuda statistika tegemisel ainult tollideklaratsioonide andmetest ja tekkis vajadus koguda andmeid otse väliskaubandusega tegelevatelt ettevõtetelt.
Euroopa Liidu sisese kaubavahetuse puhul kasutatakse ekspordi ja impordi asemel mõisteid kauba saabumine ja kauba lähetamine (ingl arrivals and dispatches) ning ettevõtteid nimetatakse vastavalt kauba saajaks või kauba lähetajaks.

Loe artiklit Intrastat aruanne Intrastat – Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem

Pakendiettevõtja kohustused Pakendiettevõtja pakendite kogumise ja taaskasutamise kohustuste üleandmine

Pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa. Pakendiettevõtja (va pakendatud kauba müüja) on kohustatud kokku koguma ja taaskasutama tema poolt Eesti turule lastud kaupade pakendeid ja pakendijäätmeid vastavalt seaduses sätestatud määradele ning kandma sellest tulenevad kulud.
Loe artiklit Pakendiettevõtja kohustused Pakendiettevõtja pakendite kogumise ja taaskasutamise kohustuste üleandmine

Aruandluse teenused Rahvusvahelise kaubavahetusega seonduvad aruandluse teenused

Aruannete koostamine on erinevate ettevõtete lõikes varieeruv ja eeldab iga ettevõtte puhul personaalset lähenemist ning detailset eripärade analüüsi. Peamiseks erinevuste põhjustajaks on ettevõtte kaupade ja kaubaliikumise eripära.

Rahvusvahelisest kaubavahetusest tulenevate aruannete lahenduste pakkumisel ja aruandluse koostamisel lähtume iga konkreetse ettevõtte, kaupade ja kaubavahetuse spetsiifikast. Loe artiklit Aruandluse teenused Rahvusvahelise kaubavahetusega seonduvad aruandluse teenused

Intrastat teenus A-Tolliagentuurist A-Tolliagentuur on suurim Intrastati koostaja Eestis

Intrastat teenus on kliendle lihtne ja mugav – intrastat aruande vormistamise tellimisel A-Tolliagentuurist jääb teie ettevõtte ainsaks kohustuseks edastada meile igakuiselt oma kaubaaarved. Kaubaarvete põhjal koostame intrastat aruande, suhtleme ise teie eest Statistikaametiga ja esitame koostatud Intrastat aruande õigeaegselt Statistikaametile.

Intrastat aruande vormistamise teenus on ettevõttele mugav ja arukas lahendus kuna Intrastat aruande näol on tegemist on ühe keerukama statistilise aruandega, mille iga kirje puhul on vaja täita palju erinevaid andmevälju ning nende kodeerimiseks tuleb kasutada erinevaid klassifikaatoreid. Kirjete arv ühe kuu aruandes võib ulatuda koguni mitme tuhandeni. Seetõttu on Intrastati aruande koostamine andmeesitajate jaoks keeruline ja ajamahukas kohustus.

Loe artiklit Intrastat teenus A-Tolliagentuurist A-Tolliagentuur on suurim Intrastati koostaja Eestis

Pakendiaudit Kuidas pakendiaudit sujuvalt läbida

Pakendiaudit tähendab sisuliselt audiitori hinnangu andmist pakendiettevõtja kalendriaasta pakendiaruandlusele ehk kuidas ja kas pakendiettevõtja koostatud pakendiaruanded on kooskõlas pakendiseadusega.  Pakendiaudit tuleb tellida neil pakendiettevõtjatel,  kel seadusest tulenev pakendite turule laskmise piirmäär on ületatud.

Et pakendiaudit saaks edukalt läbitud, tuleks veenduda, et pakendid on korrektselt kaardistatud, välja on töötatud pakendite aruandlusse kaasamise põhimõtted, arvestusmetoodika ja  kehtestatud pakendite sisekorra eeskiri. 
Loe artiklit Pakendiaudit Kuidas pakendiaudit sujuvalt läbida

Tollimaksud Kaupade klassifitseerimine ja neile rakendatav tollimaks

Alates 1. maist 2004 rakenduvad kaupade impordil kolmandatest riikidest tollimaksud, mis põhinevad Euroopa ühenduste tollitariifistikul. Ühendusse importimise ja ühendusest eksportimisega seotud ühenduse meetmete kohaldamiseks kasutatakse ühenduste integreeritud tollitariifistikku – TARIC (TARiff Integre Communautaire).

Loe artiklit Tollimaksud Kaupade klassifitseerimine ja neile rakendatav tollimaks

Pakendiaruanne – kõige suurem komistuskivi on rühmapakend Pakendiaruanne - kõige enam vigu tekitab kaubaarvetel olevate puudulike rühmapakendite andmete kasutamine

Pakendiaruanne on keerukas ja eeldab süsteemset käsitlust ning protseduure. Pakendiaruande koostamisel võib välja tuua kolm peamist komistuskivi:

  • teadmatus
  • oskamatus pakendeid kaasata
  • sobiliku pakendiandmete kaardistamise hetk ehk sisendandmete tekkemomendi valimine.

Loe artiklit Pakendiaruanne – kõige suurem komistuskivi on rühmapakend Pakendiaruanne – kõige enam vigu tekitab kaubaarvetel olevate puudulike rühmapakendite andmete kasutamine

Pakendiaruanne ja pakendiekspertiis Pakendiaruanne - millest algab pakendiaruandluses süsteemi loomine?

pakendiaruanne-pakendiaruande tegemine

Pakendiettevõtjad peavad seadusest tulenevalt pidama pakendimassi üle arvestust pakendite liikide ja pakendi materjalide lõikes. Pakendiauditi korraldamise kohustus aga puudutab neid pakendiettevõtjaid, kes lasevad turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui viis tonni aastas.

Olenemata sellest kas pakendiettevõte on auditikohuslane või mitte, lasub tal siiski pakendiaruandluse kohustus.

Praktilisest kogemusest on ilmnenud, et kõige enam esineb aruandluses vigu veopakendi aruandlusesse mitte kaasamise või selle osalise kaasamise tõttu.

Teadmatusest jääb tihti kaasamata ka rühmapakend, näiteks poolid, rullid, kastid, kaubaalused jms. Kuna kaubaarvetel puudub reeglina info veo- ja rühmapakendite kohta, siis on ka selle pakendiliigi hilisem tuvastamine või taasesitamine keeruline ja raskendatud ning aruandluses juba tehtud vead ei pruugi samuti hiljem lihtsalt välja tulla.

Pakendiettevõtjad kaasavad vahel ka aruandlusesse vaid kaubaarvetel leiduvaid pakendiandmeid. Ainult arvetel leiduvad pakendiandmed ei ole üldjuhul aruandluses sisendina kasutatavad, sest neis:

  • puudub pakendimaterjalide kirjeldus (kile, paber, plasti). Mõningatel juhtudel leidub küll pakendimaterjali kirjeldus, kuid puudub selle osakaal
  • puudub info veo- ja rühmapakendi olemasolu või proportsiooni kohta müügipakendi suhtes
  • andmed on ebatäpsed ega anna kindlustandvust ka hilisemaks edukaks kontrolliks.

Loe artiklit Pakendiaruanne ja pakendiekspertiis Pakendiaruanne – millest algab pakendiaruandluses süsteemi loomine?