Intrastat teenus A-Tolliagentuurist A-Tolliagentuur on suurim Intrastati koostaja Eestis

Intrastat teenus on klienIntrastat aruande vormistamine A-Tolliagentuuris on lihtne ja mugav teenus - ettevõtte ainsaks kohustuseks on edastada igakuiselt oma kaubaarved. Kaubaarvete alusel koostame intrastat aruande, lisaks suhtleme ise kliendi eest Statistikaametiga ning esitame kliendi Intrastat aruande õigeaegselt Statistikaametile.

Intrastat aruande vormistamise teenuse tellimine on ettevõttele hea ja arukas lahendus. Intrastat aruande näol on tegemist ühe keerukama ja ajamahukama statistilise aruandega üldse – iga kirje puhul on vaja täita palju erinevaid andmevälju, mille kodeerimiseks tuleb kasutada mitmeid erinevaid klassifikaatoreid. Intrastatis esitatavate kirjete arv ühe kuu aruandes võib ulatuda koguni mitme tuhandeni. Seetõttu osutub Intrastati aruande koostamine ettevõtete jaoks tihti liigselt keerukaks ja ajamahukas. Samuti eeldab see põhjalike spetsiifiliste erialaste teadmiste, oskuste ja ka vilumuse omandamist ja pidevat arendadmist.

Intrastat aruanne (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Eestis kogub Intrastati andmeid Statistikaamet. Andmete kogumise õiguslik alus on riiklik statistika seadus.

Intrastat küsimustikku (ehk aruannet) peavad esitama ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab Statiatikaameti poolt aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Statistilise läve määrab kindlaks Statistikaamet eelmise aasta väliskaubanduse andmete põhjal. Intrastat aruanne esitatakse Eesti Statistikaametile aruandekuule järgneva kuu 14. kuupäevaks.

Intrastati kohustuse tekkimine

2022. aastal on kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb esitada Intrastati andmed, 200 000 eurot (2021. aastal  oli see 130 000 eurot). See tähendab, et 2022. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmeid esitama need ettevõtted, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2021. aastal suurem kui 200 000 eurot. Samuti tekib andmete esitamise kohustus ettevõtetel, kelle vastav käive ületab statistilise läve 2022. aasta jooksul. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 400 000 eurot (2021. aastal oli see samuti 230 000 eurot).

Aruandekohustuse määramisel vaadeldakse ettevõtte mõlema kaubavoo käivet eraldi. Intrastat aruanne tuleb esitada Statistikaametile ainult statistilise läve ületanud kaubavoo kohta. Aruanne tuleb esitada ka siis, kui aruandekuul ei toimunud tehinguid (nn. nullaruanne). Loe täpsemalt mis on Intrastat ja kes on kohustatud seda esitama-  SIIT.

Intrastat kliendiinfo: +372 655 0703

E – kiri: info@toll.ee

A- Tolliagentuur on suurim Intrastat aruande koostaja Eestis, aruandluse teenuse maksumus alates 36 eurot/periood.