Tollimaksud Kaupade klassifitseerimine ja neile rakendatav tollimaks

Kaupade klassifitseerimine ja tollimaksudAlates 1. maist 2004 rakendusid tollimaksud kaupade impordil kolmandatest riikidest, mis põhinevad Euroopa ühenduste tollitariifistikul. Ühendusse importimise ja ühendusest eksportimisega seotud ühenduse meetmete kohaldamiseks kasutatakse ühenduste integreeritud tollitariifistikku – TARIC (TARiff Integre Communautaire).

Tollimaksud, EL integreeritud tollitariifistik (TARIC)

Kolmandate riikide suhtes rakendatakse ühist väliskaubanduspoliitikat (tariifid, kvoodid, vabakaubandus jms). Kaupade impordil väljaspoolt ELi tuleb kaup klassifitseerida ELi integreeritud tollitariifistiku (TARIC) nomenklatuuris.

TARICi kaubakood on vähemalt 10-kohaline number, mille 8 esimest kohta on KN kood (sellest 6 esimest kohta tulenevad HS-st) ning 9. ja 10. koht on seotud liidu meetme integreerimisega tollitariifistikus. Lisakoode kasutatakse kui 10-kohalisest koodist ei piisa liidu meetmete rakendamiseks.

TARIC – XXXX XX XX XX (XX XX) (XXXX)

rahvusvaheline HS kood 4 numbrikohta
rahvusvaheline HS allkood 2 numbrikohta
koondnomenklatuur (CN) 2 numbrikohta
Tolli ja statistika jaoks 2 numbrikohta
TARIC 10 numbrikohta
siseriiklik kood (2 numbrikohta)
siseriiklik aktsiisikood (2 numbrikohta)
viide põllumajandustoodete referentshinnale ning dumpinguvastasele või tasakaalustusmaksudele; tolli ja statistika elemendid; koguselised piirangud (järelvalve, kaitse, keelud jne.) (4 numbrikohta).
Eesti Tollitariifistik – ETT.

TARIC-u rakendamiseks Eestis on väljatöötatud Eesti Tollitariifistik – ETT, mis sisaldab lisaks ühenduse meetmetele ka Eesti riiklikke meetmeid. ETT päringumooduli “Meetmed” alt on võimalik näha kauba impordil ja ekspordil kehtestatud keelde ning piiranguid kaubakoodide lõikes. ETT info keeldude ja piirangute kohta edastatakse automaatselt tollideklaratsiooni töötlemise süsteemile COMPLEX ning tollideklaratsiooni saab aktsepteerida ainult sel juhul, kui meetme rakendamise tingimused on täidetud, st nõutavad dokumendid, litsentsid, sertifikaadid on tollideklaratsioonile lisatud ja COMPLEX-i sisestatud.

Kaupade klassifitseerimine

Harmoneeritud Süsteem (HS) on rahvusvaheline kaupade kirjeldamise ja kodeerimise süsteem, mida haldab Maailma Tolliorganisatsioon (WCO). HS koosneb umbes 5000st 6-kohalisest koodist. HS kehtestab kuus üldreeglit kaupade klassifitseerimiseks.
HS nomenklatuuri tõlgendamisel on abiks HS selgitavad märkused, klassifitseerimise arvamused ja otsused, mida võtab vastu HS Komitee.

Tollimaksud

Kolmandatest riikidest üle Euroopa Liidu tollipiiri toimetatud kaubalt, mis deklareeritakse vabasse ringlusse, tuleb maksta imporditollimaksu.
Tollimaksumäärad kehtestatakse liidu ühisest kaubanduspoliitikast lähtuvalt. Maksumäärad sõltuvad sellest, kui tundlik on majanduslikus mõttes kõnealuse kauba import ‒ kuivõrd see võib mõjutada ühisturgu ja liidu tootjaid, sest liidu kaubandus- ja tariifipoliitika eesmärgiks on kaitsta just liidu majandushuvisid.

Tollimaksude liigid

Väärtuseline ehk ad valorem tollimaks ‒ arvutatakse protsendina kauba tolliväärtusest,
on enamlevinud tollimaksuliik (ca 90%).
Spetsiifiline tollimaks – sõltub kauba kaalust või täiendavast mõõtühikust
kombinatsioon väärtuselisest ja spetsiifilisest tollimaksust.
Kauba import võib lisaks tollimaksule olla maksustatud aktsiisi ja käibemaksuga. Kolmandatesse riikidesse toimetatavale kaubale ei ole eksporditollimakse kehtestatud.

Import tollideklaratsiooni täitmisel tuleb suuremat tähelepanu pöörata kolmele tollimaksu aluseks olevale küsimusele:
1. Kauba klassifitseerimine
2. kauba päritolu
3. Kauba tolliväärtus.

Tollivormistuse info: +372 655 0703
E-post: info@toll.ee