Intrastat aruanne Intrastat - Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem

Intrastat aruanne (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Intrastati andmete alusel tehakse väliskaubandusstatistikat.Intrastat aruanne (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Intrastati süsteem sai alguse 1993. aastal EL-i riikide ühisturu loomise ja sellega kaasneva tollikontrolli kadumisega. Seetõttu kadus võimalus lähtuda statistika tegemisel ainult tollideklaratsioonide andmetest ja tekkis vajadus koguda andmeid otse väliskaubandusega tegelevatelt ettevõtetelt.
Euroopa Liidu sisese kaubavahetuse puhul kasutatakse ekspordi ja impordi asemel mõisteid kauba saabumine ja kauba lähetamine (ingl arrivals and dispatches) ning ettevõtteid nimetatakse vastavalt kauba saajaks või kauba lähetajaks.

Intrastat küsimustiku peavad esitama ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Statistilise läve määrab kindlaks Statistikaamet eelmise aasta väliskaubanduse andmete põhjal.

Kauba lähetamise käibe statistiline lävi

2024. aastal on kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb esitada Intrastati andmed, 350 000 eurot. See tähendab, et 2024. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmeid esitama ettevõtted, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2023. aastal suurem kui 350 000 eurot. Samuti tekib andmete esitamise kohustus ettevõtetel, kelle vastav käive ületab statistilise läve 2024. aasta jooksul. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 700 000 eurot (2023. aastal oli see  400 000 eurot). Aruandekohustuse määramisel vaadeldakse mõlema kaubavoo käivet eraldi. Intrastat küsimustik tuleb esitada ainult statistilise läve ületanud kaubavoo kohta.

Miks on intrastat statistika vajalik? 

Intrastati andmete alusel tehakse väliskaubandusstatistikat. Väliskaubandusstatistika on oluline nii avaliku kui ka erasektori otsuste langetajatele ja kavandajatele ning seda nii maailma, Euroopa Liidu, iga liikmesriigi kui ka ettevõtte tasandil.
Statistikaamet edastab regulaarselt andmeid Eesti väliskaubandusstatistika kohta sellistele rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu ÜRO, OECD, Rahvusvaheline Valuutafond, Maailma Kaubandusorganisatsioon ja peale nende veel paljudele kitsama valdkonna assotsiatsioonidele ja liitudele.
ELi tasandil on Intrastatiga kogutavad andmed vajalikud ELi siseturu, majanduse ja ühisraha euro jälgimisel ning poliitiliste ja kaubandusläbirääkimiste ettevalmistamisel. Statistikaamet edastab iga kuu
väliskaubandusstatistika koondandmeid ELi statistikaametile (Eurostat). Intrastati küsimustiku peavad esitama ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud välisfirmad või nende esindajad.

Andmete kogumise õiguslik alus on riiklik statistika seadus.

Intrastat küsimustiku tellijale saame pakkuda PROTO (probleemtoodete) aruande teenust tavahinnast soodsama hinnaga.

Intrastat kliendiinfo: +372 655 0703

E-kiri: info@toll.ee