Aruandluse teenused Rahvusvahelise kaubavahetusega seonduvad aruandluse teenused

Aruandluse teenused ehk aruannete koostamine on erinevate ettevõtete lõikes varieeruv ja eeldab iga ettevõtte puhul personaalset lähenemist ja detailset analüüsi. Selle peamiseks mõjutajaks on nii kaupade kui kaubaliikumise eripära.

Rahvusvahelisest kaubavahetusest tulenevate aruannete lahenduste pakkumisel ja aruandluse koostamisel lähtume A-Tolliagentuuris iga konkreetse ettevõtte ja tema kaubavahetuse spetsiifikast. Küsi infot oma ettevõtte aruandluse lahenduse kohta SIIT

A-Tolliagentuur vormistab ja koostab klientidele järgmiseid kaubavahetusega seotud aruandeid ja dokumente:

Suhtleme kliendi eest ja esindame klienti erinevates asutustes:

 • Maksu- ja Tolliamet
 • Statistikaamet
 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
 • Keskkonnaministeerium
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Taaskasutusorganisatsioonid
 • Tootjavastutusorganisatsioonid
 • Pakendiregister

Aruandluse teenused ja maksumus kujuneb iga ettevõtte spetsiifikat arvestades. Selle väljaselgitamiseks kulub A-Tolliagentuuri ekspertidel vaid mõned minutid! Küsi lisainfot või pakkumist SIIT

Elektroonikaaruanne ja probleemtooted Mis on probleemtooted, nende turule laskja kohustused

Probleemtooted on sellised tooted, mille jäätmed võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, samuti keskkonna ülemäärast risustamist. Elektri ja elektroonikaseadmed on jäätmeseadusest tulenevalt probleemtooted.

Probleemtooted on:

 1. patareid ja akud
 2. mootorsõidukid ja nende osad
 3. elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad
 4. rehvid
 5. põllumajandusplast

Probleemtooteregister

Tootjatel on kohustus registreerida end probleemtooteregistris (lühend: PROTO) ja esitama andmeid turule lastud probleemtoodete ning kogutud ja taaskasutatud probleemtoodetest tekkinud jäätmete kohta. See on jäätmeseaduse alusel loodud register, kuhu koondatakse teavet probleemtoodete tootjate kohta ning kus hoitakse ja töödeldakse andmeid Eestis valmistatud, sisseveetud ja väljaveetud probleemtoodete ja nende jäätmete taaskasutamise kohta. Probleemtooteregistrisse kogutakse andmeid, et tagada Eestis laiendatud tootjavastutus ning pidada arvestust probleemtoodetega seotud sihtarvude ning muude jäätmekäitlusega seotud ülesannete täitmise kohta.

Loe artiklit Elektroonikaaruanne ja probleemtooted Mis on probleemtooted, nende turule laskja kohustused

Tollivormistus Vajalikud dokumendid - import- ja eksportdeklaratsiooni ning EUR.1 esitamiseks

Tollivormistus peab kliendi jaoks olema kiire ja mugav ning teostatud optimaalse toimingukuluga. Esmalt on vajalik kliendil edastada oma tollideklaratsiooni vormistajale toimingu dokumendid.

Tollivormistus ja vajalikud dokumendid

Importdeklaratsioon

 • kaubaarve
 • pakkeleht
 • transpordiarve (kui on vajalik)
 • transpordi saatedokument
 • ladustamisteade

Loe artiklit Tollivormistus Vajalikud dokumendid – import- ja eksportdeklaratsiooni ning EUR.1 esitamiseks

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →

Pakendiettevõtja kohustused Pakendiettevõtja pakendite kogumise ja taaskasutamise kohustuste üleandmine

Pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa. Pakendiettevõtja (va pakendatud kauba müüja) on kohustatud kokku koguma ja taaskasutama tema poolt Eesti turule lastud kaupade pakendeid ja pakendijäätmeid vastavalt seaduses sätestatud määradele ning kandma sellest tulenevad kulud.
Loe artiklit Pakendiettevõtja kohustused Pakendiettevõtja pakendite kogumise ja taaskasutamise kohustuste üleandmine

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →

Tollimaksud Kaupade klassifitseerimine ja neile rakendatav tollimaks

Alates 1. maist 2004 rakenduvad kaupade impordil kolmandatest riikidest tollimaksud, mis põhinevad Euroopa ühenduste tollitariifistikul. Ühendusse importimise ja ühendusest eksportimisega seotud ühenduse meetmete kohaldamiseks kasutatakse ühenduste integreeritud tollitariifistikku – TARIC (TARiff Integre Communautaire).

Loe artiklit Tollimaksud Kaupade klassifitseerimine ja neile rakendatav tollimaks

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →

Intrastat aruanne Intrastat - Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem

Intrastat aruanne (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Intrastati süsteem sai alguse 1993. aastal EL-i riikide ühisturu loomise ja sellega kaasneva tollikontrolli kadumisega. Seetõttu kadus võimalus lähtuda statistika tegemisel ainult tollideklaratsioonide andmetest ja tekkis vajadus koguda andmeid otse väliskaubandusega tegelevatelt ettevõtetelt.
Euroopa Liidu sisese kaubavahetuse puhul kasutatakse ekspordi ja impordi asemel mõisteid kauba saabumine ja kauba lähetamine (ingl arrivals and dispatches) ning ettevõtteid nimetatakse vastavalt kauba saajaks või kauba lähetajaks.

Intrastat on Intrastat küsimustiku peavad esitama ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Statistilise läve määrab kindlaks Statistikaamet eelmise aasta väliskaubanduse andmete põhjal.

Loe artiklit Intrastat aruanne Intrastat – Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →

Pakendiseadus ja pakendiaruanne Pakendiseadus kohustab pidama pakendimassi üle pidevat arvestust

Pakendiseadus ütleb, et pakendiettevõtjal on nii pakendiarvestuse pidamise kui ka pakendite kogumise ja taaskasutusse suunamise kohustus. Taaskasutuse kohustus on ettevõttel võimalik kirjaliku lepinguga üle anda pakendiga tegelevale ja tegevusluba omavale taaskasutusorganisatsioonile. Sel juhul jääb pakendiettevõtjale kohustus pidada jooksvat arvestust oma pakendite üle ja esitada pakendiaruanne kokkulepitud intervalli tagant taaskasutusorganisatsioonile. Esitamise intervalli valib ettevõte oma tegevuse eripärast lähtudes: igakuine, kvartaalne, poolaasta või aasta kaupa.

Pakend on mistahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.

Pakendiettevõtja peab pidama oma pakendialase tegevuse kohta regulaarset arvestust nii pakendite materjalide kui liikide lõikes:

 • Toodetud pakendi ja pakendatud kauba pakendi massi kohta;
 • Sisse- ja väljaveetud tühja pakendi ning pakendatud kauba pakendi massi kohta;
 • Turule lastud kauba pakendi ja tekkinud pakendijäätmete kohta ning korduskasutuspakendi massi kohta;
 • Eestis taaskasutatud ja sisse- ja väljaveetud käideldud pakendijäätmete massi kohta;
 • Raskmetallide sisalduse kohta pakendis ja pakendi koostisosades.

Loe artiklit Pakendiseadus ja pakendiaruanne Pakendiseadus kohustab pidama pakendimassi üle pidevat arvestust

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →

Intrastat teenus A-Tolliagentuurist A-Tolliagentuur on suurim Intrastati koostaja Eestis

Intrastat teenus on kliendle lihtne ja mugav – intrastat aruande vormistamise tellimisel A-Tolliagentuurist jääb teie ettevõtte ainsaks kohustuseks edastada A-Tolliagentuurile igakuiselt kaubaaarved ning meie suhtleme ise teie eest Statistikaametiga ja esitame koostatud Intrastat aruande õigeaegselt Statistikaametile.

Loe artiklit Intrastat teenus A-Tolliagentuurist A-Tolliagentuur on suurim Intrastati koostaja Eestis

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →

Pakendiaudit Kuidas pakendiaudit sujuvalt läbida

Pakendiaudit tähendab sisuliselt audiitori hinnangu andmist pakendiettevõtja kalendriaasta pakendiaruandlusele ehk kuidas ja kas pakendiettevõtja koostatud pakendiaruanded on kooskõlas pakendiseadusega.  Pakendiaudit tuleb tellida neil pakendiettevõtjatel,  kel seadusest tulenev pakendite turule laskmise piirmäär on ületatud.

Et pakendiaudit saaks edukalt läbitud, tuleks veenduda, et pakendid on korrektselt kaardistatud, välja on töötatud pakendite aruandlusse kaasamise põhimõtted, arvestusmetoodika ja  kehtestatud pakendite sisekorra eeskiri. 
Loe artiklit Pakendiaudit Kuidas pakendiaudit sujuvalt läbida

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →

Pakendiaruanne – kõige suurem komistuskivi on rühmapakend Pakendiaruanne - kõige enam vigu tekitab kaubaarvetel olevate puudulike rühmapakendite andmete kasutamine

Pakendiaruande koostamisel võib välja tuua kolm peamist komistuskivi:

 • teadmatus – millised pakendid aruandlusesse kaasata
 • oskamatus pakendeid kaasata
 • sobiliku pakendiandmete kaardistamise hetk ehk sisendandmete tekkemomendi valimine.

Loe artiklit Pakendiaruanne – kõige suurem komistuskivi on rühmapakend Pakendiaruanne – kõige enam vigu tekitab kaubaarvetel olevate puudulike rühmapakendite andmete kasutamine

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →