Pakendiettevõtja kohustused Pakendiettevõtja pakendite kogumise ja taaskasutamise kohustuste üleandmine

Pakendiettevõtja on kohustatud kokku koguma ja taaskasutama oma kaupade pakendid ja pakendijäätmed

Pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa. Pakendiettevõtja (va pakendatud kauba müüja) on kohustatud kokku koguma ja taaskasutama tema poolt Eesti turule lastud kaupade pakendeid ja pakendijäätmeid vastavalt seaduses sätestatud määradele ning kandma sellest tulenevad kulud.

Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, võib pakendite kogumise ja taaskasutamise keerukad kohustused üle anda kirjaliku lepingu alusel pakendiga tegelevale akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile. See tähendab, et taaskasutusorganisatsioon võtab üle pakendiettevõtja kohustuse – korraldab tema eest Eesti turule lastud pakendite kokku kogumise ja taaskasutamise. Esitamise intervalli valib ettevõte oma tegevuse eripärast lähtudes: igakuine, kvartaalne, poolaasta või aasta kaupa.

Pakendiettevõtjale jääb peale kohustuste üleandmist taaskasutusorganisatsioonile sisuliselt kolm kohustust:

  • pidada pidevat arvestust pakendite üle, nende liikide ja materjalide lõikes
  • esitada regulaarselt pakendiaruanne
  • maksta tasud taaskasutusorganisatsioonile

Kui pakendiettevõte ei ole pakendi osas oma kohustusi täitnud ega kohustusi üle andud taaskasutusorganisatsioonile, võib tal tekkida pakendiaktsiisi tasumise nõue, sel juhul on pakendi aktsiisiga maksustamise perioodiks üks kvartal.

Pakendiaktsiisi seadus ja pakendiseaduse muutmise seadus fikseerib üheselt mõistetavalt maksukohustuse tekkeaja pakendiaktsiisi seadusest tulenevate kohustuste üleandmisel taaskasutusorganisatsioonile. Näiteks, kui maksustamisperioodiks on aasta teine kvartal, siis võib pakendiettevõtja sõlmida lepingu taaskasutusorganisatsiooniga kuni teise kvartali viimase päevani (30.06) ja lepingu lugeda kehtivaks alates teise kvartali esimesest päevast (01.04).

Pakendiettevõtja esmane huvi ja eesmärk on keskenduda oma põhitegevusele, tegutsedes kooskõlas õigusaktide ja seadustega. Pakenditega seotud ajamahukad kohustused antakse valdavalt üle pakendiaruandluse koostajale ja akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonidele.

A-Tolliagentuur vormistab ettevõttele pakendiaruande ja esitab selle tema eest taaskasutusorganisatsioonile. Pakendiettevõtte kohustuseks jääb vaid edastada regulaarselt kaubavahetusega seotud dokumendid, mille alusel pakendieksperdid koostavad ja esitavad aruande kliendi eest taaskasutusorganisatsioonile.
A-Tolliagentuuril on pikaajaline pakendiaruandluse kogemus, meie aruanded on profesionaalsed, korrektsed ja õigeaegselt esitatud taaskasutusorganisatsioonidele.

Pakendiaruande kliendiinfo: +372 655 0703

E-kiri: info@toll.ee