Pakendiseadus ja pakendiaruanne Pakendiseadus kohustab pidama pakendimassi üle pidevat arvestust

Pakendiseadus kohustab pidama pakendimassi üle pidevat arvestust. Pakendiarvestuse sisseviimisel ja selle järjepideval pidamisel tuleb arvestada oma ettevõtte eripärasid. Siin valdkonnas puuduvad standardlahendused, sest iga pakendiettevõtja tegevusvaldkond, kaubad, kaubaliikumine ja kaubapakendid spetsiifiliste iseärasustega.

Pakendiseadus ütleb, et pakendiettevõtjal on nii pakendite üle arvestuse pidamise kui ka pakendite kogumise ja taaskasutusse suunamise kohustus. Taaskasutuse kohustus on ettevõttel võimalik kirjaliku lepinguga üle anda pakendiga tegelevale (tegevusluba omavale) taaskasutusorganisatsioonile. Sel juhul jääb pakendiettevõtjale kohustus pidada jooksvat arvestust oma pakendite üle ja esitada pakendiaruanne kokkulepitud intervalli tagant taaskasutusorganisatsioonile. Esitamise intervalli valib ettevõte oma tegevuse eripärast lähtudes: igakuine, kvartaalne, poolaasta või aasta kaupa.

Pakend on mistahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.

Pakendiettevõtja peab pidama oma pakendialase tegevuse kohta regulaarset arvestust nii pakendite materjalide kui liikide lõikes:

 • Toodetud pakendi ja pakendatud kauba pakendi massi kohta;
 • Sisse- ja väljaveetud tühja pakendi ning pakendatud kauba pakendi massi kohta;
 • Turule lastud kauba pakendi ja tekkinud pakendijäätmete kohta ning korduskasutuspakendi massi kohta;
 • Eestis taaskasutatud ja sisse- ja väljaveetud käideldud pakendijäätmete massi kohta;
 • Raskmetallide sisalduse kohta pakendis ja pakendi koostisosades.

Pakendid võib liigitada otstarbe, taaskasutuskordade, materjali vms järgi. On oluline, et kõik asjaomased osapooled (nt pakendiettevõtjad) suudaksid pakendeid liigitada, kuna erinevatele pakendi­liikidele ja materjalidele on kehtestatud erinevad tagasivõtu- ja taaskasutusnõuded. Pakendiliike ja -materjale on vaja osata eristada ka siis, kui esitatakse pakendialaseid andmeid pakendiregistrile.

Pakendimaterjalid ja liigid

Pakendimaterjalid

 • klaas
 • plast
 • värviline metall
 • must metall
 • komposiit
 • paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong
 • puit

Pakendiliigid 

 • müügipakend moodustab osa tarbijale või lõppkasutajale müügikohas üleantavast müügiühikust. Tüüpiline müügipakend on nt lõpptarbi­jale müüdava toiduaine või esmatarbekauba pakend (nt jogurtitopsid, joogipudelid, kilekotid, karbid, tuubid, purgid, aga ka televiisori ümber olev pappkast)
 • rühmapakend on mõeldud teatud hulga müügiühikute rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas pakend müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või tarbijale või kasutatakse seda vaid kauba käsitsemise lihtsustamiseks, kauba kaitsmiseks või esitlemiseks. Rühmapakendi saab kaubalt eemaldada ilma toote omadusi muutumata. Rühmapakend on nt pudelikast, müügi­pakendisse pakitud toodete pakendamiseks mõeldud pappkast, pakkekile jms.
 • veopakend on mõeldud ühe müügiühiku või rühmapakendis kaupade käsitsemiseks ja veoks, et vältida veol kauba füüsilisi kahjustusi. Veopakendiks on näiteks kaubaalus, pui­dust raamid, metalllindid jms.Veopakendi hulka ei arvata maantee-, raud­tee-, mere- ja õhuveokonteinereid.

Pakendiarvestus

Pakendiarvestuse sisseviimisel ja selle järjepideval pidamisel tuleb arvestada oma ettevõtte eripärasid. Siin valdkonnas puuduvad standardlahendused, sest iga pakendiettevõtja tegevusvaldkond, kaubad, kaubaliikumine ja kaubapakendid spetsiifiliste iseärasustega.

Korrektse pakendiaruandluse koostamine eeldab professionaalse töötaja olemasolu või selle palkamist, sealhulgas tähendab see ka halduskulude kasvu.

A-Tolliagentuur analüüsib eraldi iga pakendiettevõtja eripära ja juurutab just temale ainuomase pakendiandmete loome ja kohumise süsteemi.  A-Tolliagentuur vormistab ja esitab pakendiettevõtte eest pakendiaruande taaskasutusorganisatsioonile. Pakendiettevõtte kohustuseks jääb edastada kokkulepitud intervalli tagant oma kaubavahetusega seotud dokumendid.

Pakendiaruande kliendiinfo: +372 655 0703

E – kiri: info@toll.ee

Lisainformatsioon pakendi aruandekohustuse kohta